Achiziții

Activități și operațiuni specifice în domeniul achizițiilor publice

 • asigură consilierea primarului pe probleme specifice;
 • răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziții publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud, în funcție de gradul de prioritate;
 • estimează valoarea contractelor de achiziții împreună cu personalul din Compartimentul financiar- contabil, resurse umane;
 • desfășoară programul de investiții aprobat pe an și trimestre;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Ciugud şi ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 337/2006, cu completările şi modificările ulterioare, întocmirea contractelor de achiziție publică, a actelor adiționale şi a rezilierilor acestora (după caz), conform legii;
 • propune primarului spre aprobare componența comisiilor de evaluare a ofertelor, colectivul de întocmire a documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
 • asigură întocmirea documentației de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de achiziții publice organizate, pe baza documentației primite de la compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud care solicită demararea acestora;
 • asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;
 • asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmiterea acestora la Autoritatea Națională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice;
 • asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziție publică organizate, care cuprinde informații cu privire la firmele participante şi rezultatele acestora;
 • întocmește sau analizează, după caz, propunerile de achiziții de bunuri (fonduri fixe, obiecte de inventar), servicii și lucrări ale comunei Ciugud și ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului local;
 • asigură întocmirea formalităților de publicitate (publicarea anunțurilor de intenție, de participare, de atribuire);
 • asigură întocmirea formalităților de comunicare pentru procedurile organizate și vânzarea/transmiterea documentației de elaborare și prezentare a ofertei;
 • asigură primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 • asigură cadrul organizatoric pentru derularea achizițiilor publice;
 • asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiza și atribuire a contractelor de achiziție publică;
 • asigură comunicarea către ofertanții participanți a rezultatelor procedurilor de achiziție publică;
 • asigură înregistrarea contestațiilor și comunicarea acestora către comisia de analiză și soluționarea a contestațiilor, ofertanții implicați în procedură;
 • asigură transmiterea rezultatului analizei contestațiilor tuturor factorilor în drept și asigură restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică;
 • asigură și răspunde de întocmirea documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune, de achiziții publice, vânzare-cumpărare, comodat, închiriere, de prestări, dare în administrare, parteneriate publice-private, prin efectuarea lucrărilor specifice;
 • îndeplinește orice alte sarcini legale primite pe linie ierarhică

Unitatea Administrativ Teritorială Ciugud efectuează achizițiile publice prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice din România. 

Puteți să consultați oricând achizițiile aflate în derulare/ derulate ale UAT Ciugud accesând on-line site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice.