Activități și operațiuni ale compartimentului cadastru

Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul compartimentului sunt următoarele:

 • Redactează procesele-verbale de punere în posesie şi le transmite instituțiilor abilitate în vederea eliberării titlurilor de proprietate;
 • Face propuneri Comisiei Locale de Aplicare a Legilor F. F. cu privire la soluţionarea cererilor adresate de cetăţeni în acest sens;
 • Participă la şedinţele Comisiei Locale de Fond Funciar;
 • Efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor parcelare, întocmirea în format electronic a acestora și întocmirea în format electronic a planurilor de situaţie pentru terenurile aparţinând domeniului public şi privat al comunei;
 • Aplică standardele şi normele de securitate şi sănătate în muncă;
 • Angajatul va desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajai, în conformitate cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul său, în acest scop angajatul are următoarele obligaţii:
 • Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;
 • Îndeplinește orice alte sarcini primite pe ordine ierarhică
 • Răspunde disciplinar, penal, după caz, material de exactitatea datelor precum şi de neexecutarea la timp a atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
 • Primește cererile, însoțite de oferta de vânzare a terenului agricol şi de documentele doveditoare, prin care se solicită afişarea ofertei de vânzare la sediul instituției, a terenului agricol situat în extravilan, în vederea aducerii acesteia la cunoştinţa preemptorilor.
 • Transmite Direcției Agricole a județului Alba, un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, respectiv copiile cererii de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare;
 • Întocmește rapoartele de specialitate pentru documentaţiile cadastrale;
 • Identificarea terenurilor ce aparţin domeniului public/privat al comunei Ciugud, precum şi a terenurilor ce aparţin cetăţenilor comunei;
 • Eliberează adeverinţe cu privire la situaţia juridică a terenurilor persoanelor fizice/juridice de pe raza comunei Ciugud;
 • Întocmeşte procesele-verbale de predare-primire a terenurilor concesionate/închiriate, aflate în proprietatea publică/privată a comunei Ciugud;
 • Verifică şi face propuneri cu privire la rapoartele de expertiză întocmite în litigii în cauzele în care Comisia locală de fond funciar sau comuna Ciugud este parte;
 • Măsurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate
 • Efectuarea de trasări si verificări a imobilelor
 • Executarea măsurătorilor topografice pentru reabilitare drumuri
 • Măsurători topografice si cadastrale, măsurători GPS, integrarea datele provenite din măsurători
 • Ridicări topografice in vederea determinării cantităților de lucrări executate si calculul acestor cantități pe baza profilelor transversale rezultate