Autorizații

Autorizații de construire / desființare eliberate în Comuna Ciugud

 

 

 

 

 

Acte necesare eliberării autorizațiilor de construire

           În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ştampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).

Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale şi numai dacă documentațiile anexate sunt prezentate în urmatoarea ordine:

 • Cererea pentru Autorizația de construire (copie dupa buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – dupa caz)
 • Anexă la cerere;
 • Dovada achitării taxelor  de autorizare;
 • Dovada O.A.R.
 • Certificat de urbanism;
 • Breviar de calcul al indicilor urbanistici. (conf.Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea şi complectarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
 • Extras C.F. actualizat ;
 • Acorduri notariale, contracte de închiriere;
 • H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
 • Avize şi acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
 • Contract de salubritate;
 • Referate verificatorii de proiecte;
 • Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
 • Studiu geotehnic;
 • Deviz  lucrări;
 • Foaie de capăt proiect;
 • Listă semnături proiect;
 • Borderou proiect;
 • Documentație proiect:
  • piese scrise:
  • Memorii pe specialități: arhitectura, structură, instalații;
 • Documentație proiect:
  • piese desenate:
  • plan încadrare în teritoriu;
  • plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
  • plan de situația vizat de OCPI;
  • planşe proiect A.C.;
  • planşe scheme instalații;
  • plan organizare şantier

Pe planul de situatie din dosarul pentru Autorizatia de Construire se vor nota urmatorii indicatori:

 • S.TEREN
 • S.CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
 • S.CONSTRUCȚIE PROPUSĂ
 • S.DESFAŞURATĂ : EXISTENTĂ
 • S.DESFAŞURATĂ : PROPUSĂ
 • S.UTILĂ : EXISTENTĂ
 • S.UTILĂ : PROPUSĂ
 • POT : EXISTENT
 • POT : PROPUS
 • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : EXISTENT
 • REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : PROPUS
 • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: EXISTENTE
 • NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: PROPUSE
 • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: EXISTENTE
 • NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: PROPUSE
 • NR.DE GARAJE AUTO: EXISTENTE
 • NR.DE GARAJE AUTO: PROPUSE
 • BILANȚ TERITORIAL – SPAłII VERZI, TROTUARE
 • ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI AMENAJAT (TROTUARUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRII)
 • ÎNALȚIMEA MAXIMĂ LA COAMA PROPUS
 • CUT: EXISTENT
 • CUT: PROPUS
 • CATEGORIA DE IMPORTANłĂ A LUCRĂRII
 • ZONA SEISMICĂ 

Formulare/ Cereri