Compartimente

În această secțiune

Urbanism, amenajarea teritoriului

  Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului sunt următoarele: asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al Comuna Ciugud sau prin dispoziţii ale primarului, pentru aplicarea...

Află mai mult

Administrarea domeniului public si privat

Activități și operațiuni specifice care se desfășoară la nivelul compartimentului: execută lucrări de întreţinere şi curăţenie a spaţiilor verzi; execută lucrări de săpături, nivelări ; participă la manipularea şi depozitarea materialelor achiziţionate; execută lucrări de racord la reţelele de...

Află mai mult

Consilierul primarului

 Activități și operațiuni specifice consilierului primarului: Asigură consilierea primarului comunei Ciugud pe probleme specifice; Elaborează rapoartele anuale de activitate ale instituţiei; Reprezintă, prin delegare, primarul comunei Ciugud la activităţile specifice, precum şi la întâlnirile...

Află mai mult

Administrator public

Art.32. Administratorul Public este o funcţie cu statut special conform Legii 215/2001 din cadrul structurii organizatorice a primăriei şi se subordonează direct primarului. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciugud. Rolul său rezultă...

Află mai mult

Proiecte fonduri europene nerambursabile

Activitatea acestui compartiment urmărește, în general implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor cu finanțare internațională, al căror beneficiar este Comuna Ciugud, conform procedurilor stabilite pe baze contractuale. Personalul din cadrul acestui compartiment asigură managementul...

Află mai mult