Indemnizația de creștere a copilului

În conformitate cu prevederile Legii 66/2016, de la data de 01.07.2016 se acordă concediu și indemnizație creștere copil, astfel:

 

Concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum cuprins între 1230 lei şi 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni lucrate anterior naşterii copilului, până la maxim 8500 lei;

Informații importante

În cazul în care oricare din drepturile mai sus menţionate sunt solicitate de către tatăl copilului, este necesară şi:

 • o adeverinţă de la locul de muncă al mamei cu perioada concediului de maternitate (pre şi postnatal) şi data reluării activităţii, dacă aceasta este salariată;
 • dacă mama copilului realizează venituri din activităţi independente, se va aduce o adeverinţă eliberată de către CAS cu plata ori neplata concediului de maternitate (pre şi postnatal);
 • declaraţie pe proprie răspundere (tip) în cazul în care mama copilului nu este îndreptăţită la concediu de maternitate (pre şi postnatal).

 

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt pentru persoanele care au realizat venituri cu contract de muncă :

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 • Adeverinţă tip angajator (original) – să nu conţină corecturi/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz);
 • Cererea către angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 • Dacă este cazul, se ataşează şi dovada încetării/ suspendării altor contracte de muncă existente pe perioada celor 12 luni anterioare naşterii copilului, precum şi adeverinţă tip completată de către acei angajatori;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copii cărţi de identitate parinţi;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Copie livret de familie actualizat– pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pentru alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi.

Notă: Adeverinţa trebuie să fie în original, să aibă număr de înregistrare, antet, să fie completată corect şi cu acelaşi pix, să fie semnată de reprezentantul legal cu nume în clar şi semnătura acestuia. Adeverinţa nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri ori alte vicii de formă sau fond.

 

Dacă adeverinţa are mai multe pagini, ea trebuie să fie semnată pe toate paginile. (Conform Instrucţiunii APSMB Nr. 250/14.01.2011) Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora.

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului cu handicap, alocația de stat?

Pentru persoanele care au copil încadrat în grad de handicap, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip– completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizație;
 • Cererea pentru angajator, de intrare în concediul de creştere a copilului (copie);
 • Decizia angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original sau copie vizibilă);
 • În cazul în care contractul de muncă a fost desfăcut, se ataşează decizia de desfacere a contractului de muncă, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu realizaţi venituri profesionale impozabile;
 • Copii cărţi de identitate parinți -2 exemplare;
 • Copie certificat de naştere al copilului – 2 exemplare + copiile certificatelor de naştere ale celorlalţi copii;
 • Copie certificat şi hotărâre de încadrare în grad de handicap – 2 exemplare;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;
 • Dosar plic.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

 

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/ alocație de stat – PFA?

Pentru persoanele care au realizat venituri din activităţi independente, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!;
 • Copie autorizaţie PF/ înscriere în Barou;
 • Deciziile de impunere pe ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului (in original);
 • Suspendarea autorizaţiei în vederea intrării în concediul de creştere a copilului de la autoritatea emitentă + dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverinţă CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Copie cărţi de identitate părinţi;
 • Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • Copia livretului de familie actualizat- pentru persoanele căsătorite/ certificat de căsătorie pt. cei care nu au livret de familie;
 • Declaraţie tip pt. alocaţia de stat, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • Dosar plic;
 • Extras de cont (original), semnat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Ce acte sunt necesare întocmirii dosarului de indemnizație de creștere a copilului/alocația de stat (pentru studenți/elevi)?

Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/ studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt:

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi.
 • copie livret familie actualizat (dacă părinţii sunt căsătoriţi) / certificat de căsătorie. Pentru persoanele care 24 luni anterioare naşterii au fost elevi/studenți/ masteranzi/doctoranzi, actele necesare întocmirii dosarului de indemnizaţie pentru creşterea copilului sunt: pt. cei care nu au livret de familie:
 • copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor;
 • copii cărţi de identitate ale părinţilor;
 • declaraţie tip pt. alocaţie, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi;
 • adeverinţă de la facultate, pt. anul anterior datei naşterii copilului (an calendaristic), cum că beneficiarul este student/ă la zi şi ambii ani şcolari/ universitari (dacă în acel an intră 2 ani şcolari) i-a frecventat la zi, fără întrerupere;
 • declaraţie pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizaţiei nu realizează venituri profesionale impozabile;
 • Extras de cont (original), semnat şi ștampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate;

dosar plic.

Vă rugăm ca adeverinţele de elev/student să conţină CNP-ul beneficiarului, numele şi prenumele decanului, directorului, secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS. Pentru doctoranzi, se va elibera şi adeverinţă emisă de facultate, cu cuantumul lunar net al bursei de doctorat.

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de indemnizaţie/ stimulent/ alocaţie de stat, vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi originalele acestora!

Formulare / Cereri