Investiții

Lista principalelor investiții din comuna Ciugud (aflate în implementare)

Construire pod și drumuri de acces în comuna Ciugud

Proiectul cuprinde lucrări de drumuri de acces (DC307) situat în extravilanul localității Șeușa (zona Şesu Mureșului), respectiv extravilanul localității Drâmbar (Islazul Drâmbarilor) proiectat ca două tronsoane, respectiv DC307 tronson I cu acces din Șeușa DJ107C km 2+580 cu lungimea de L=1,187km și DC307 tronson II cu acces din zona industrială DJ107 km 2+336 cu lungimea de L=0,454km în lungime totală de L=1.641km și pod nou peste râul Mureș la km 1+201,46 pe drumul DC307 tronson1, în lungime de L=133,90 m.

În concluzie proiectul cuprinde două sectoare de drum și pod în lungime de 133,90m.

Valoarea totală estimată a investiției: 14.045.266,01 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală plus contribuție Buget local

Reabilitare și extindere clădire Dispensar Uman comuna Ciugud

Obiectivul de investiții urmărește îmbunătățirea infrastructurii de servicii medicale pentru comuna Ciugud prin:

 • Modernizarea farmaciei comunitare existente cu refacerea integrală a instalațiilor și finisajelor, inclusiv extindere în vederea asigurării spațiilor minimale conform legislației în vigoare.
 • Refuncționalizarea spațiilor din etaj parțial, din spațiu dispensar uman în spații birouri.
 • Refacerea șarpantei și învelitorii conform soluției de arhitectură modificată.
 • Anveloparea clădirii pentru creșterea eficienței energetice și micșorarea consumurilor.
 • Amenajarea platformelor din incintă cu piațetă zona intrare dispensar și birouri (zona nord către strada principală, și parcare auto zona sud cu acces din drumul de exploatare lateral est.

Valoarea totală estimată a investiției: 1.487.357,76 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Reabilitare Școală Gimnazială Ciugud

Clădirea actuală a școlii gimnaziale este o clădire veche, fără lucrări de modernizare efectuate în ultimii ani. Având în vedere starea actuală a obiectivului se constată necesitatea și oportunitatea realizării unor completări/modificări de finisaje interioare și exterioare ale obiectivului, executarea unor reparații generale și de renovare. Clădirea este echipată cu toate utilitățile, dar rețelele de instalații sunt uzate moral și fără randament. Execuția lucrărilor de reabilitare Școală Gimnazială Ciugud vine să îmbunătățească infrastructura școlară și își propune să ofere o îmbunătățire semnificativă a calității procesului educațional pentru comunitatea deservită.

Valoarea totală estimată a investiției: 1.930.405,00 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Locală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Construire debarcader pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar, Comuna Ciugud

Proiectul răspunde unor cerințe din ce în ce mai acute legate de stimularea activităților economice și recreative în relație cu râul Mureș, pentru care în prezent nu există spații special amenajate, acest lucru făcând dificilă valorificarea resurselor naturale și recreative oferite de acest curs de apă de pe teritoriul comunei Ciugud.

Se consideră că proiectul va avea un puternic impact social, fiind primul de acest gen din teritoriul înconjurător, și poate funcționa ca un motor de dezvoltare a zonei, atât din punct de vedere economic, cât și recreativ. Valoarea adăugată a implementării reiese din faptul că se vor crea și menține locuri de muncă în teritoriul FLAG şi se vor oferii alternative de ocupare a forței de muncă din zonă. Administrația dorește să consolideze și diversifice activitățile de pescuit și acvacultură, având în vedere prezența râului Mureș pe teritoriul comunei Ciugud. Din acest motiv s-a inițiat proiectul pentru debarcader, care va deservi atât locuitorii existenți ai comunei, cât și locuitorii din localitățile învecinate și potențialii turiști.

Valoarea totală estimată a investiției: 427.458,25 lei fără TVA

Finanțare: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Construire capelă și amenajare incintă

Proiectul presupune construirea unei capele mortuare cu regim de înălțime D (terasă înierbată) care sa deservească cimitirul din vecinătate precum și extinderea acestuia pe o parte din terenul studiat, amenajarea incintei cu alei, platforme, parcări.

Amplasarea și funcționalitatea construcției propuse este în concordanță cu tema de proiectare și nevoile existente pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității propuse, precum și cu reglementările urbanistice prevăzute pentru zonă (servicii de cult).

Corpul ce va adăposti capela mortuară va fi compus din următoarele spații: sala principală, spațiu îmbălsămare, birou, spațiu depozitare și grupuri sanitare. Accesele la clădire se vor realiza din incinta imobilului prin intermediul aleilor pietonale.

Valoarea totală estimată a investiției: 352.136,02 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Dezvoltarea serviciilor Socio - Educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit

Grădinița se adresează copiilor cu vârstă preșcolară din comuna Ciugud și copiilor ai căror părinți activează în zona industrială aflată în proximitatea acesteia. Va funcționa cu program prelungit, pentru acordarea la programul de lucru al părinților. Spațiul a fost structurat în 4 secțiuni(trei la parter și una la etaj): prima cu filtru, cabinetul medical, izolatorul și alte anexe specific accesului, a doua cu sală multifuncțională și bucătăria ca funcțiuni principale, a treia cu sălile pentru grupele de joc și dormitoarele copiilor și cea de-a patra pentru conducere și personal – la etaj. Acestea sunt organizate în jurul a două curți interioare: una cu vegetație, deschisă pe latura dinspre nord, cealaltă – un atrium, cu pardoseală de tartan, funcționează ca o camera de joacă în aer liber.

Valoarea totală estimată a investiției: 4.450.709,84 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Realizare Sistem integrat de producție energie electrică prin panouri fotovoltaice în comuna Ciugud

Proiectul propune realizarea unui sistem integrat de producție energie electrică prin panouri fotovoltaice, concomitent cu realizarea unor locuri de parcare acoperite, în zona prezentată în planurile de situație anexate, în conformitate cu tema de proiectare a beneficiarului.

Sistemul fotovoltaic propus va fi amplasat pe învelitoarea parcării proiectate și va furniza energie electrică direcționată înspre receptoarele sediului primăriei Ciugud. Sistemul fotovoltaic care poate fi instalat dispune în structura tehnică de o rețea fotovoltaică de panouri de 265W fiecare, totalizând o putere totală de 15,9 KW conectate la 3 invertoare care asigură producția de energie pentru a fi injectată în rețeaua locală de 230Vac.

Valoarea totală estimată a investiției: 294.198,25 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală plus contribuție Buget local

Eficientizarea energetică a Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Hăpria

Prin acest proiect se urmărește realizarea unui sistem fotovoltaic montat pe clădirea centrului de informare turistică din localitatea Hăpria, comuna Ciugud.

Sistemul este format din 20 de panouri fotovoltaice, montate pe profile fixate pe căpriorii acoperișului, împărțite în serii de câte 10 buc. pentru fiecare, corelat cu tensiunea de intrare în invertoare. S-au avut în vedere panouri fotovoltaice performante cu putere mare pe unitatea de suprafață și eficiență foarte bună în ce privește transformarea energiei radiației solare în energia electrică.

Valoarea totală estimată a investiției: 138.571,74 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Modernizarea infrastructurii rutiere în comunele Ciugud și Sântimbru

Prin acest proiect se urmărește modernizarea DC 40 Hăpria – Dumitra și a străzilor din comunele Ciugud și Sântimbru.

Valoarea totală estimată a investiției: 13.888.078,30 lei fără TVA

Finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală plus contribuție din bugetul local al Comunei Ciugud

Modernizare iluminat public și realizare infrastructura curenți slabi strada Principală în satul Șeușa, comuna Ciugud

În prezent satul Șeușa din comuna Ciugud, deține un sistem de iluminat public ineficient datorită lămpilor florescente existente și a distanțelor mari între corpurile de iluminat. Astfel pe suprafața carosabilă nu se obține un nivel de iluminat conform standardelor. De asemenea în satul Seușa există și un sistem de comunicații (curenți slabi) amplasați pe stâlpii de joasă tensiune. Astfel se impune modernizarea iluminatului public și realizarea infrastructurii (canalizație) pentru montaj rețele de curenți slabi în subteran.

Prin acest proiect se urmărește eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public stradal și obținerea unor beneficii precum:

 • aducerea sistemului de iluminat stradal la cerințele tehnice ale standardelor actuale, fără a se neglija impactul financiar asupra bugetului local;
 • reducerea consumului de energie electrică pe tip de lampă;
 • reducerea cheltuielilor pentru menținerea sistemului de iluminat;
 • ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;
 • creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;
 • punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localităților, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;
 • susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localităților;
 • funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a infrastructurii aferente serviciului.

Valoarea totală estimată a investiției: 499.593 lei fără TVA

Finanțare: Bugetul local al Comunei Ciugud