Urbanism, amenajarea teritoriului

 

Activităţi şi operaţiuni specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului sunt următoarele:

 • asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al Comuna Ciugud sau prin dispoziţii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a comunei Ciugud precum şi a teritoriului administrativ;
 • emite certificatele de urbanism, autorizaţiile de construire şi autorizaţiile pentru desfiinţarea construcţiilor pe baza documentaţiilor tehnice prevăzute de lege şi le prezintă spre semnare persoanelor competente, fiind direct răspunzător de legalitatea acestora;
 • urmăreşte executarea construcţiilor în conformitate cu autorizaţiile de construcţie; în cazul în care se constată nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege;
 • organizează şi conduce la zi evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi autorizaţiilor de demolare;
 • calculează si răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii la finalizarea construcţiilor, stabileşte şi răspunde de încasarea taxei de regularizare;
 • asigură elaborarea şi respectarea prevederilor planului urbanistic general al comunei şi a regulamentului de urbanism şi aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi conformarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare cu prevederile documentaţiilor de urbanism;
 • constată contravenţiile la actele normative în materie şi aplică sancţiunile corespunzătoare în domeniul construcţiilor şi urbanismului;
 • coordonează recepţia construcţiilor autorizate conform legii în vederea stabilirii valorii impozabile şi regularizării taxelor de autorizare;
 • prezintă la cererea consiliului local sau a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajare a teritoriului;
 • informează consiliul local şi primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism;
 • întocmeşte propunerile pentru atribuirea de denumire a străzilor de pe raza comunei Ciugud;
 • organizează şi întocmeşte baza de date de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism;
 • execută controale privind respectarea disciplinei în construcţii și urmărește respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
 • rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
 • participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând măsuri legale ce se impun (amendă, desfiinţare, demolare);
 • în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;
 • asigură arhivarea actelor cu care lucrează;
 • centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate;
 • colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii;
 • păstrează în fişet, sub cheie, registrele Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, ştampilele UAT Ciugud, mapa de corespondenţă nerepartizată şi alte documente de interes;
 • răspunde de implementarea selectivă a deşeurilor, precum şi de raportarea lunară a cantităţilor de deşeuri colectate şi cântărite în luna anterioară în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010;

În această secțiune

Autorizații

Autorizații de construire / desființare eliberate în Comuna Ciugud Lista autorizatiilor de construire-desfiintare emise in cursul anului 2021   Lista autorizațiilor de construire/ desființare emise în cursul anului 2020     Acte necesare eliberării autorizațiilor de construire...

Află mai mult

Certificate de urbanism

Certificate de urbanism emise în anul 2021 Consulta lista certificatelor de urbanism eliberate in cursul anului 2021   Certificate de urbanism emise în anul 2020 Consultă lista certificatelor de urbanism eliberate în cursul anului 2020   Documente necesare emiterii Certificatului...

Află mai mult

Registrul pentru înregistrarea gospodăriilor cu fose

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Ciugud Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea...

Află mai mult